பூவைமாநகர வெள்ளாஞ் செட்டியார் நல சங்கம்
பதிவு எண். 60/2014
20, வினோபாஜி வீதி,மேலதெரு,பூவைமாநகர்- 614624
கீரமங்கலம் (அஞ்சல்), அறந்தாங்கி (தாலுகா) , புதுகோட்டை மாவட்டம்